Úvod / Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinné informace - Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Javorek

2. Důvod a způsob založení

Právním základem současného postavení Obce Javorek je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec Javorek je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec Javorek má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec Javorek vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

• zastupitelstvo: 9 členů

• starosta

• místostarosta

• kontrolní a finanční výbory

• účetní

4. Kontaktní spojení

Obec Javorek Javorek 57, 592 03 Sněžné Tel: 724 135 453 Email: obec.javorek@email.cz

5. Případné platby

Česká spořitelna a.s., č.ú: ČS a.s. Bystřice nad Perštejnem 1624765399/0800

6. IČO

00599441

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Rozpočet

Rozpočty - http://www.javorek.cz/edeska.php

9. Žádosti o informace

Obec Javorek zveřejňuje informace následujícími způsoby:

• na úřední desce - na návsi a ve Víceúčelové budově

• na internetové stránce: http://www.javorek.cz/

• informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách – http://www.javorek.cz/kontakt.php

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně

• osobně na obecním úřadě v Javorku v úředních hodinách - http://www.javorek.cz/kontakt.php

• telefonicky na tel. č.: 724 135 453

Písemně

• na adresu: Obec Javorek č.p. 57, 592 03 Sněžné

• elektronickou poštou na e-mailovou adresu: obec.javorek@email.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

• utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

• obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

• skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení

• skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

• zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

10. Příjem žádostí

Žádost o informaci ve smyslu tohoto zákona lze podat ústně nebo písemně.

Písemně na adresu: Obecní úřad Javorek č.p. 57, 592 03 Sněžné

Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou na emailovou adresu obec.javorek@email.cz.

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

1. komu je určena

2. kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost:

1. musí být srozumitelná

2. musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

3. nesmí být formulována příliš obecně.

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti

1. písemně

2. nahlédnutím do spisu

3. pořízením kopie

4. na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona).

Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky

a. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím toho oddělení obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí, a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatření oddělení, které má charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta.

b. Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty a rady obce učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím podatelny obecního úřadu, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Proti opatřením rady nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Kraje Vysočina.

Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou.

c. Soudní přezkoumání

Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s §47 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu v platném znění, žalobu k příslušnému soudu, případně v souladu s čl. 87 odst.1 písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

12. Formuláře

Lze získat na obecním úřadě

13. Řešení složitých životních situací

Přihlášení k trvalému pobytu

Poplatek za svoz komunálních odpadů

Poplatek ze psů

Poplatek stočné

14. Nejdůležitější předpisy

• 1. Ústava České republiky

• 2. Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří tato platná znění:

• zák č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení)

• zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

• zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení

• zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích

• zák.. č. 268/1949 Sb., o matrikách

• vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů

• zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

• zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

• zák. č. 135/1982 Sb., ohlášení a evidenci pobytu občanů

• zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

• zák. č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

• zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

• zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor

• zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

• nař. vlády ČR č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady

• zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

• zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích • zák. č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky

• zák. č. 125/1997 Sb., o odpadech

• zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

• zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví

• zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

• zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

• zák. č. 262/1994 Sb., o odměnách členů zastupitelstvech v obcích • zák. č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech

• zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků

• zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí

• zák. č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích

• nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

• zák. č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady

• vyhl. MF č. 176/1993 Sb., o nájemném zbytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu

• zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

• zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

• vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

• obchodní zákon č. 513/1991 Sb.

• zákoník práce č. 262/2006 Sb.

• Vyhlášky obce Javorek

15. Sazby úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

16. Výroční zpráva

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2012

17. Seznam organizací SDH Javorek

SDH Javorek