Úvod / Místní poplatky

Místní poplatky

Jak a kdy platit místní poplatky za rok 2024 v obci Javorek

 

Místní poplatek za psa, místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – odpady, místní poplatek za stočné a místní poplatek z pobytu

je možné platit následujícím způsobem:

  • Převodem nebo složením na účet obce Javorek.

Číslo účtu 1624765399/0800, variabilní symbol - číslo popisné.

  • V hotovosti na obecním úřadě po dohodě se starostou obce Miroslavem Škapou, nebo místostarostkou Martinou Jirčíkovou.

 

Místní poplatek za psa

OZV obce Javorek o místním poplatku ze psů

Platí držitel psa.

Poplatek je stanoven ve výši 100,-Kč za jednoho psa, za každého dalšího psa téhož majitele činí poplatek 200,-kč. Splatnost poplatku je stanovena do 30. 4. 2024.

 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství - odpady

OZV obce Javorek o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku pro rok 2024 je stanovena ve výši 550,-kč za každou fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, platí poplatek ve výši odpovídajícímu za jednu fyzickou osobu tj. 550,-Kč.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2024

 

Platba za stočné (usnesení ZO č.5 ze dne 1.12.2023)

Je pro rok 2024 stanoven ve výši 990,-Kč za jednu osobu, která má v obci trvalý pobyt a připojená na ČOV.

Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci s připojením na ČOV platí poplatek ve výši 2025,-Kč.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 15. 3. 2024. V případě, kdy poplatková povinnost za domácnost převyšuje částku 1500,-kč, je možno poplatek zaplatiti ve dvou stejných splátkách s termíny splatnosti 15. 3. a 15. 9.2024.

 

Místní poplatek z pobytu

OZV obce Javorek o místním poplatku z pobytu

Sazba poplatku činí 25,-Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. Bližší informace pro ubytovatele na tel: 724 135 453.

 

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. (§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích)

2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek, toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. (§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích)

Obecní úřad upozorňuje občany, že bude v roce 2024 důsledně dbát na dodržení termínu platby a vymáhat veškeré nezaplacené poplatky a platby. Telefonní spojení: 724 135 453, e-mail: obec.javorek@email.cz.

Dokumenty ke stažení

Místní poplatky