Úvod / Historie obce

Historie obce

JAVOREK – Historie obce

  Obec leží na Moravě nedaleko staré zemské hranice s Čechami. První doložená zmínka o Javorku pochází z roku 1364, kdy bratři Petřín a Jindřich z Javorka prodali obec i celé okolní území panu Archlebu (někdy psán jako Artleb) ze Stařechovic. Ten pocházel z menší tvrze na Hané a snad patřil k vedlejší linii pánů z Kunštátu. Archleb ze Stařechovic se zakoupil již v roce 1361 v Jimramově a snažil se patrně v této oblasti vytvořit větší pozemkové državy a zabezpečit je pevným hradem- k letopočtu 1384 se datuje zdejší hrad Skály. A další ověřený letopočet je 1372, kdy je uloženo tzv. Privilegium rychty v Javorku – Archleb ze Stařechovic ji prodal svému panoši Váchovi, kterého současně propustil z poddanství a založil tak v Javorku tzv. dědičnou či erbovní svobodnou rychtu, která byla současně pověřena výkonem jeho pravomocí nad Javorkem. Zajímavé dále je, že rychta má dohlížet i na čtyři řemeslníky – kováře, tkalce, řezníka a snad krčmáře či pekaře. Tolik ověřené údaje z nejstarší historie obce – a s jejich pomocí můžeme nyní již trochu volněji zauvažovat nad tím, jak to vše vzniklo a vyvíjelo se.

  Vesnice Javorek, kterou její majitelé prodali Archlebu ze Stařechovic, musela vzniknout podstatně dříve, neboť vykácení části tehdejšího zdejšího pralesa, úprava půdy k obdělávání, výstavba chalup (byť  zcela prostých polozemnic), zúrodnění půdy- to vše vyžaduje poměrně dlouhý čas. Čas, během něhož se zde usazují i nejpotřebnější řemeslníci a budují dvoje dílny. Základní půdorys původní obce je přísně kruhový a zcela jasně hovoří o slovanské kolonizaci z Moravy, kde se původní kmeny sjednotily již v 9. století (a dnes bychom mohli obyvatele přiřadit k Horákům). Lze tedy se slušnou pravděpodobností předpokládat, že první kolonisté se sem od východu přesunuli snad již o sto let dříve a obec Javorek vznikla u jedné z menších cest pralesem- cesty spojující Moravu s Čechami. Mezi prostšími obydlími zemědělců si pravděpodobně drobná pozemková šlechta ( z níž vzešli prodávající Petřín a Jindřich z Javorka) postavila menší vrz, což byl patrně následně objekt, který prodal Archlech panoši Váchovi jako rychtu, což opět potvrzuje, že zdejší osídlení trvalo již poměrně dlouho.

  Další osudy Javorka byly zprvu spojeny s hradem Skály a návazně s Jimramovem, kde sídlili majitelé pozemků a vesnic v celém okolí. Posledními majiteli byl původně italský rod hrabat Belcredi, kterému se zámek Jimramov vrátil po roce 1990 v restituci. Ale to se již psala jiná historie, neboť od roku 1918 měl Javorek vlastní Obecní zastupitelstvo v čele se starostou (jen v letech 1976 – 1990 byl správní součástí Jimramova) a tak je tomu i dnes. Stručné přiblížení nejrannější historie obce můžeme uzavřít konstatováním, že doložená existence Javorka zabírá více než 650 roků a skutečná velmi pravděpodobně i více než 750 roků.